Home แคทตาล๊อค การศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจชุมชน

61
0

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา  ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย  ดร.โกศล น่วมบาง  อาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์สุกัญญา วงวาท และอาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ  ร่วมมือกับนายจีรศักดิ์ เตียวตระกูล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมะนาวดอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำเป็นยาสมุนไพร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยให้คำปรึกษา แนะนำถึงวิธีการปรับปรุง เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้รวดเร็วและง่ายขึ้น  รวมถึงการบริหารจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะนาวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์และเป็นอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้  สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ณัฏฐาพร ข่าว-ภาพ
ขวัญฤทัย อัพโหลดข่าว