หน้าแรก แคตตาล็อก การศึกษา ม.ศิลปากร จับมือจังหวัดเลย MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้าย จังหวัดเลย

ม.ศิลปากร จับมือจังหวัดเลย MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้าย จังหวัดเลย

82

ม.ศิลปากร จับมือจังหวัดเลย MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้าย จังหวัดเลย

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลงคงวามร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้าย จังหวัดเลย กับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและจังหวัดเลย มีเจตนารมณ์เห็นพ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากผ้าฝ้าย จังหวัดเลย รวมทั้งการออกแบบ โดยดำเนินการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเพื่อยกระดับคุณค่าร่วมกัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ