หน้าแรก แคตตาล็อก สุขภาพ มจธ. คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

มจธ. คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

32

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่องานและชุมชน จึงได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

โดยมจธ. เริ่มคอร์สเรียนออนไลน์ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนในหลายวิชา และจะขึ้นครบเต็มรูปแบบตั้งแต่ 23 มีนาคมนี้ โดยยังมุ่งเน้นให้ครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม Outcome based learning อย่างครบถ้วน รวมถึงประกาศหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงกรณีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Preliminary Examination) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่า (Oral Defense) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก สามารถใช้ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ได้

มจธ. ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจวัดไข้นักศึกษา บุคลากร และมีการให้กรอกประวัติสุขภาพและข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่องานก่อนเข้าพื้นที่ การเพิ่มมาตรการความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น มือจับประตู ลูกบิด และการล้างพื้น  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อ

นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  ยังได้ร่วมกันจัดทำและจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน  เช่น ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.นุจริน  จงรุจา ร่วมกับโครงการ Science  Lab School (SLS) และโครงการมดอาสาได้มีการจัดทำแผ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพาแจกให้กับหน่วยงานภายนอกและประชาชน แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักศึกษาและบุคลากร  และการสอนเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับตัวเองและผู้อื่น

อีกทั้งทาง มจธ. ยังได้จัดเตรียมแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรับมือสำหรับเหตุการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อภารกิจหลักของ มจธ. ทั้งด้านการวิจัย การเรียน การสอน และการให้บริการทางวิชาการ