หน้าแรก แคตตาล็อก ราชการ-รัฐวิสาหกิจ กสว.เคาะงบหนุนผลิตชุดทดสอบโควิด 19 เพิ่ม ตามนโยบายรัฐบาล หนุนอาเซียนปลอดโรคระบาด เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กสว.เคาะงบหนุนผลิตชุดทดสอบโควิด 19 เพิ่ม ตามนโยบายรัฐบาล หนุนอาเซียนปลอดโรคระบาด เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

102

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม สกสว. เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ในระเบียบวาระที่ 4.1 ของการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ใช้ในการแก้ปัญหาโควิด – 19

เนื่องจาก ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (อว.) ได้สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 19 ซึ่ง 1 ในโครงการที่ประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัย SAR-C๐V-2 โดยวิธี Real time RT-PCR หรือ ชุดทดสอบ DMSc COVID 19 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ จัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ภายใต้การบริหารงานของ “หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” หรือ พีเอ็มยู “ซี” และได้ผลิตมอบแก่รัฐบาลเพื่อใช้ในประเทศแล้วนั้น ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับกระทรวง อว. และเห็นว่าการผลิตชุดทดสอบดังกล่าวเพื่อมอบแก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านผู้คนที่เดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ จึงได้ขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวง อว. ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เห็นชอบสนับสนุนการผลิตชุดทดสอบดังกล่าว จำนวน 100,000 ชุด โดยขอให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ววน. ที่ตั้งไว้เพื่อแก้ปัญหาโควิดตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ เบื้องต้น กสว. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 110 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุนการวิจัยเป็นไปแบบบูรณาการ และมีงบประมาณเพียงพอให้สามารถสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวได้ และอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 40 ล้านบาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อสนับสนุนการผลิตชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัย SAR-CoV-2 โดยวิธี Real time RT-PCR หรือชุดทดสอบ DMSc COVID-19 จำนวน 100,000 ชุด เพื่อมอบแก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป โดยรายละเอียดการทำงาน วช. และ สป.อว. จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย