หน้าแรก แคตตาล็อก ราชการ-รัฐวิสาหกิจ สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

357

2 มิถุนายน 2563

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิจัยและนวัตกรรม  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการทำงานต่อของรัฐบาล

ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่าการดำเนินภารกิจนี้ สกสว. เดินหน้า ตามที่รัฐบาลออกแบบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานล้อกับยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ให้หน่วยงานภาครัฐ มองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) จัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางของเป้าหมาย 3) จัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ และ 4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ร่วมกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามแนวทางการฯขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

คำบรรยายภาพ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว.