หน้าแรก แคตตาล็อก ราชการ-รัฐวิสาหกิจ สกสว.พร้อมหนุนก.พาณิชย์ดันผู้ประกอบการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

สกสว.พร้อมหนุนก.พาณิชย์ดันผู้ประกอบการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

314

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รอง ผอ.ภารกิจการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินทางไปบรรยาย         ในหัวข้อ “กลไกการผลักดันนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ในงานการฝึกอบรมหลักสูตร “นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 5 : พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลถึงแนวนโยบายการทำงาน สกสว. ที่จะหนุนเสริมการทำงานของพาณิชย์และผู้ประกอบการในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้กล่าวว่า ปัจจุบัน สกสว. มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนสำหรับการวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัยและการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่รับงบประมาณทำวิจัยของประเทศ อย่างไรก็ตาม สกสว.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการนำผลงาานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้วย เนื่องจากการวิจัย เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีกลไกที่หนุนเสริมทำให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยสูงสุด การใช้ประโยชน์งานวิจัยเป็นได้หลายมิติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์และชุมชนพื้นที่

ในส่วนของกลไกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการหลายภาคส่วนพบว่ามีความต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยในการค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้เพื่อนำมาต่อยอดทำธุรกิจต่อ สกสว.ได้เล็งเห็นว่างานวิจัยที่คุณภาพที่พร้อมใช้ หากมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จะทำให้สินค้าและนวัตกรรมต่างๆมีการเพิ่มมูลค่าได้ดี  จึงได้ยกระดับแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยภายใต้ชื่อ Tech2BiZ (https://www.tech2biz.net/) ซึ่งเดิมได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะจับคู่ (Matching) การเชื่อมต่องานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย โดย สกสว.ได้พัฒนาต่อและขยายขอบเขตเป็นแหล่งรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ของหน่วยงานวิจัยต่างๆที่รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ที่พร้อมให้ฝั่งผู้ใช้ประโยชน์อย่างกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการเข้ามาช้อปงานวิจัยไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้  ซึ่งหากมีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ตดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยลดช่องว่างของผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของตน ในส่วนของนักวิจัยเองก็มีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดงานของตนไปสู่การขายจริง “จากหิ้งสู่ห้าง” ซึ่งถือเป็นการทำงานวิจัยครบวงจรทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สกสว.หวังว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัดในการให้คำปรึกษาแหล่งนวัตกรรมพร้อมใช้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดและเกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการและภาพรวมของ GDP ของประเทศต่อไป