Home แคทตาล๊อค ราชการ กพร.เดินหน้าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดลำพูน

กพร.เดินหน้าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดลำพูน

1675
0

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีนายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทั้งนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังได้เยี่ยมชม และพบปะประชาชนผู้มาใช้บริการในกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้จัดขึ้น ดังนี้
1.      กิจกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ และช่างในสถานประกอบการ จำนวน 11 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 คน
2.      กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ  ผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 8 คน
3.      กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สาขา พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ จำนวน 50 คน
และ เยี่ยมชมการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 22 คน ณ บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อีกด้วย