Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตยืนยัน AlgaPrime DHA ของ Corbion มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำมันปลาแบบดั้งเดิม

ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตยืนยัน AlgaPrime DHA ของ Corbion มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำมันปลาแบบดั้งเดิม

1700
0

การใช้ AlgaPrime DHA เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ช่วยสนับสนุนความพยายามของเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Corbion ผู้นำตลาดโลกด้านส่วนประกอบจากสาหร่ายเพื่อผสมอาหารและอาหารสัตว์ ประกาศผลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของ

AlgaPrime DHA ซึ่งเสร็จสิ้นลงในปี 2563 และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 14040/44 โดยการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อมตลอดวงจรการผลิตที่ยั่งยืนของ AlgaPrime DHA และการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะยืนยันว่า

AlgaPrime DHA ซึ่งเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 นั้น มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำมันปลา

แบบดั้งเดิม

ในการผลิต AlgaPrime DHA สาหร่ายขนาดเล็กจะถูกเพาะเลี้ยงในถังหมักแบบปิด ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลจากพืชที่ไม่ผ่านการดัดแปลง

พันธุกรรม ผลิตอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานหมุนเวียน ไปเป็นสาหร่ายที่มีน้ำมันที่อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งการที่

AlgaPrime DHA มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลักสามประการของระบบการผลิต ได้แก่

– ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน
โรงงานผลิต AlgaPrime ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่อ้อย และอยู่ติดกับโรงหีบอ้อย โดยกากอ้อยเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ถูกใช้เป็นเชื้อ

เพลิงขับเคลื่อนโรงงานน้ำตาลและโรงงานผลิตสาหร่าย

– วัตถุดิบตั้งต้นที่ให้ผลผลิตสูง
อ้อยที่ใช้ในกระบวนการหมักเพื่อเพาะเลี้ยง AlgaPrime DHA ถือเป็นแหล่งน้ำตาลที่ให้ผลผลิตมากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก เมื่อเทียบ

กับแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นอื่น ๆ ในการผลิตน้ำตาล เช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี นั่นหมายความว่ายิ่งผลิตน้ำตาลต่อพื้นที่หนึ่งเฮกตาร์ได้มาก

เท่าไหร่ ก็จะยิ่งผลิตโอเมก้า-3 ต่อเฮกตาร์ได้มากเท่านั้น

– การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ดินหนึ่งเฮกตาร์ผลิตทั้งเชื้อเพลิงและวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อปลูก AlgaPrime DHA โดยไม่มีผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งยืนยัน

ได้จากข้อมูลดาวเทียมในอดีต

“เหล่าเกษตรกรชั้นนำต่างเลือกใช้ส่วนผสมโอเมก้า-3 จากสาหร่ายที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน และช่วยปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพในทะเลด้วยการลดการพึ่งพาน้ำมันปลาซึ่งเป็นแหล่งโอเมก้า-3 สายยาวเพียงแหล่งเดียว” Dr. Piers Hart ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ WWF สหราชอาณาจักร กล่าว “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผลการวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิตของโอเม

ก้า-3 จากสาหร่ายที่ผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและใช้น้ำตาลที่ผลิตอย่างยั่งยืนเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ด้วยความพยายามของเหล่านวัตกร

เกษตรกร และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทำให้การใช้โอเมก้า-3 จากสาหร่ายเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์กลายเป็นหนึ่งในหลาย ๆ นวัตกรรม

สำคัญที่ช่วยผลักดันความพยายามร่วมกันของเราในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตอาหาร ควบคู่ไปกับการปรับปรุง

โภชนาการสำหรับทุกคน ”

“ที่ Corbion เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการหมักในปริมาณมาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา เพื่อมอบทางออกที่ยั่งยืน

และเชื่อถือได้อย่างเช่น AlgaPrime DHA สำหรับการอนุรักษ์โลกใบนี้” Ruud Peerbooms ประธานของ Corbion Algae

Ingredients กล่าว “ผลการวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิตนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ AlgaPrime DHA ที่มีต่อเกษตรกร

ผู้ผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”

บทความวิจัย AlgaPrime DHA LCA อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

เกี่ยวกับ Corbion
Corbion เป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านกรดแลคติก อนุพันธ์กรดแลคติก และเป็นบริษัทชั้นนำด้านอิมัลซิไฟเออร์ ส่วนผสมเอนไซม์ที่มี

ประโยชน์ แร่ธาตุ วิตามิน และส่วนผสมที่ทำจากสาหร่าย เราใช้ความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นในการหมักและกระบวนการอื่น ๆ เพื่อมอบโซ

ลูชันที่มีความยั่งยืนสำหรับการถนอมอาหาร ยกระดับการผลิตอาหาร สุขภาพ และโลกของเรา เป็นเวลากว่า 100 ปีที่เรายืนหยัดในพันธ

กิจด้านความปลอดภัย คุณภาพ นวัตกรรม และประสิทธิภาพ เรานำความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาทำงานเคียงข้างลูกค้า เพื่อให้

ลูกค้าสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราอย่างได้ผลจริง วิธีการของเราช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาด

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สารอาหารสัตว์ เภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และ

พลาสติกชีวภาพ ในปี 2563 บริษัท Corbion มียอดขายรวมทั้งปี 986.5 ล้านยูโร และมีพนักงาน 2,267 คน บริษัท Corbion อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.corbion.com

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:
AlgaPrime@rfbinder.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1459943/Corbion_AlgaPrime_DHA.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/830620/AlgaPrime_Logo.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/830614/Corbion_Logo.jpg