Home แคทตาล๊อค ทั่วไป กิจกรรม“ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ปลูกฝั่งเรื่องคัดแยกขยะ ใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6

กิจกรรม“ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ปลูกฝั่งเรื่องคัดแยกขยะ ใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6

1675
0

28 มีนาคม 2564 นี้ พบกับกิจกรรมที่ปลูกฝั่งเรื่องคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อ “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่ดำเนินการโดยโครงการ Bring Back-Recycle ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานพบกับกิจกรรมระดมความคิดของเหล่าเยาวชนเจ้าบ้าน และตัวแทนชุมชนที่จะมาระดมความคิดเรื่องปัญหาขยะที่พบเห็นในชุมชนตนเอง พร้อมไปกับปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ยกระดับชุมชนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร