Home แคทตาล๊อค ตอบแทนสังคม เฮงลิสซิ่ง ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

เฮงลิสซิ่ง ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

1570
0

สืบเนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม ของทุกปี เป็นฤดูหมอกควัน ส่งผลทำให้มลพิษในอากาศมีเพิ่มมากขึ้น กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ช่วยเหลือรักษาผืนป่าอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน PM 2.5 เพื่อลดจุดความร้อนที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการเผาป่า และเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
โดยในครั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ , อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย , สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ , สภาลมหายใจเชียงใหม่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลแม่เหียะ ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ดอยกอม ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์สองฝั่งดอย โดยบริษัทฯ ได้บริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทุกท่าน และได้ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา