Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ขอแสดงความยินดี “รางวัลข้าราชการดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี “รางวัลข้าราชการดีเด่น”

574
0

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่

                  คุณณปภัช นฤคนธ์ ได้รับพระราชทานครุฑทองคำ“รางวัลข้าราชการดีเด่น”

โดยมี คุณกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค , คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ , คุณวิทิต หวังวรวงศ์

ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงสาธารณสุข