Home แคทตาล๊อค การศึกษา นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ –...

นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

757
0

“i – Health Communication and Sustainability สร้างการสื่อสารสุขภาพรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”.

“ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน” หนึ่งในรายวิชาหลักของสาขา i – Health Communication and Sustainability นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน วิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันด้านสุขภาพของคนในสังคม

สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้านสุขภาพ ถ่ายทอดแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เป็นกลไกสำคัญในการการขับเคลื่อนการสื่อสารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดึงดูดและตรงใจผู้รับสารในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับสุขภาพและสุขภาวะของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน.

การสื่อสารสุขภาพในยุคดิจิทัล เป็นอีกประเด็นสำคัญที่กำลังถูกท้าทายด้วยการเปลี่ยนแปลงบนโลกของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้และปรับตัวจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและประเทศชาติ

i – Health Communication and Sustainability เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใช้เวลา 1.5 ปีก็สามารถเรียนจบได้
ป.โท ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564
ป.โท ภาคปกติ เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2564
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/
สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox
https://web.facebook.com/NitadeNida