Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

633
0

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ประกอบด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล นาย วัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายมรกต สุบิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. พร้อมใจร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหรับประชาชน บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหรับประชาชน บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยในคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การมารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่จะดำเนินการได้มีความพร้อมเพื่อการทำงานในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งในเวลานั้นคาดว่าจะมีผู้ที่เข้ามารับบริการจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มทำงานที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่การบริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้งานของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนต่อไป จึงเป็นการป้องกันโอกาสของการแพร่ระบาดในส่วนหนึ่ง อีกทั้งตนเองในฐานะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังเป็นกลุ่มเสียงของการสัมผัสเชื้ออีกด้วย
        ผมคิดว่าการรับวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการติดเชื้อในช่วงนี้มีความรุนแรงถ้าหากเราปูพรมให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้มากเท่าไรจะเป็นประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจากนี้ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรณรงค์ให้ชุมชนของเราที่อยู่ร่วมกันทั้งบุคลากรนักศึกษารวมกว่า หมื่นคน ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่น้อยกว่า 70-80 % ซึ่งการรณรงค์ก็จะเน้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญและความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการช่วยชาติที่เริ่มจากชุมชนของเราก่อน” รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าว

            ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มข. กล่าวว่า การรับวัคซีนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคนไทยที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ไม่อยากให้กังวลในเรื่องผลแทรกซ้อนที่มีโอกาสน้อยมากและไม่ได้รุนแรง ในส่วนตัวเองซึ่งมีอายุ 60 ปี 5 เดือน ซึ่งกลุ่มวัยนี้หลายคนกำลังวิตกกังวลกับผลจากวัคซีนซิโนแวค แต่วันนี้ผมตัดสินใจมารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ด้วยเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องรีบที่จะรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเร็วที่สุด

        ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล กล่าวว่า การรับวัคซีนเป็นความจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติเพื่อให้คนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุดตามที่แพทย์เคยให้คำแนะนำ เวลานี้อยากให้คนไทยมารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องกลัวเพราะเชื่อว่าโควิดจะยังอยู่กับเราไปอีกระยะเวลาหนึ่ง การฉีดวัคซีนก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและสังคมด้วย ในส่วนของผู้นำต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องนี้
        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์ในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับคนทำงานที่ต้องออกไปช่วยเหลือประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วจึงเป็นเรื่องจำเป็น คนกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีความสบายใจ แม้ว่าการรับวัคซีนแล้วอาจยังติดเชื้อได้แต่จะลดความรุนแรงและไม่เสียชีวิต สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ที่ต้องทำงานร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อดูแลประชาชน ซึ่งจะมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกส่วนอย่างดีที่สุด”ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าว

  โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานซึ่งมีคณะกรรมจากผู้บริหารฝ่ายต่างๆและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมการประชุม ในการจัดทำแผนการฉีดวัคซีนฯ การสื่อสารให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

////////////////////////////////