Home แคทตาล๊อค การศึกษา มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

405
0

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Experiential Learning Programs) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพร้อมมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ชั้น 4 ห้องสมาร์ทคลาสรูม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์กว่า 3,000 คน

สำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Experiential Learning Programs)มีรูปแบบการดำเนินงาน และ เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบบนแพล็ตฟอร์มที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ผ่านทาง https://vconf.kku.ac.th  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  รวมไปถึงการส่งเสริมให้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับกระบวนทัศน์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ในกลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงต่างประเทศ ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรงในประเด็นด้าน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตเช่น  A.I., Blockchain, Cloud Computing, Big Data, Edge Computing และ Quantum Computing

“สำหรับการจัดประชุมวิชาการแบบ Virtual Reality ในครั้งนี้  เราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การเกษตร วิศวกรรม ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีผลกระทบกับวิถีชีวิต การทำงานในหลายส่วนของสังคม เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3000 คน ที่จะได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศทั้งในญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้มีส่วนในการเติมเต็มความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในวงการด้านการศึกษา การเกษตรหรือ วิศวกรรม หรือ บริการต่าง ๆ”

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบ virtual หรือ เสมือนจริง ด้วยความที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเรื่องใหม่แต่มีผลกระทบในทุกเรื่อง วัตถุประสงค์ของการจัดงานจึงมุ่งเน้น 3 ประเด็น ข้อแรกเราต้องการให้ความรู้และประสบการณ์ตรง เช่น การจัดงานวันนี้เห็นได้ชัดว่าต้องใช้ AI ช่วยในการจัดงาน จึงสามารถเผยแพร่ช่องทางการเข้าร่วมอบรมได้ในทุกมิติแบบนี้ ข้อ 2 เราคิดว่าการเรียนการสอนยังมีกระบวนทัศน์ที่เราต้องนำเรื่อง AI เข้ามาช่วยการจัดการเรียนการสอน และ ให้ความรู้ทั้งบุคลากรของเรา ประการสุดท้าย ตอนนี้ทราบว่าครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศต้องจัดการเรียนการสอนเรื่องวิทยาการการคำนวณในโรงเรียน ฉะนั้นก็จะได้อาศัยพื้นที่ตรงนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนผู้ใดที่มีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ AI ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Experiential Learning Programs) กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2564 เป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ    มี 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย1.) การสัมมนาออนไลน์ (Virtual Forum) จาก หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 2.) การจัดนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 โดยมีผลงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา , KKU Medical Hub ,  KKU Smart City KKU Smart Learning , นวัตกรรมเทคโนโลยีจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย (Thailand A.I. University Consortium) , นวัตกรรมจากภาคเอกชนในด้าน A.I., Robotic and Automation และ 3.) การฝึกอบรมออนไลน์ (Virtual Classroom) อาทิ การอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (Basic Program) A.I. Visual Programming และ Data Science/A.I. Process      การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น (Intermediate Program) เรื่อง Expert System และ Python Programming  ฯลฯ  สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหัวข้อที่สนใจ วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมได้ที่    https://vconf.kku.ac.th/agenda    .//

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน