Home แคทตาล๊อค การศึกษา มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

602
0

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64
รอบที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2564
รายละเอียดดังนี้
1.คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย GPA) ตามที่คณะกำหนด
2. คณะที่เปิดรับสมัคร
2.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี   อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.4 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.5 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
3. การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
3.1 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมัครทางอินเทอร์เน็ต  http://www.admission.kmutnb.ac.th
3.2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (http://www.admission.kmutnb.ac.th)
3.3 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือก  ณ เว็บไซต์คณะ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
3.4 วันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ชาระเงิน
สนใจสามารถสมัครโครงการรับตรงนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4
หรือ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627