Home แคทตาล๊อค ทั่วไป GEODIS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการรับรอง Investors in People

GEODIS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการรับรอง Investors in People

436
0

โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง IIP  ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

จากกรอบโครงสร้าง 9 ดรรชนีหลักของมาตรฐานการรับรอง IIP  ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 30 ปี  และได้รับการยอมรับในกว่า 66 ประเทศทั่วโลก  โดยบริษัทต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง  IIP ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลัก ทั้ง 3 ด้านของการบริหารงานบุคลากร อันได้แก่ ด้านของผู้นำ (Leading) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน (Supporting)  และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Improving)

Anne Tan หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของจีโอดีสกล่าวว่า “ดรรชนีชี้วัดของ IIP นี้สอดคล้องกับ ‘กฎทองของจีโอดีส’ และ ‘หลักการความเป็นผู้นำ 7 ประการ’ สำหรับองค์กรของเราเป็นอย่างมาก  การบริหารของผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร (Leading and inspiring our people) ของเราด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร ตลอดจนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคคลากรของเราอยู่เสมอจะทำให้พนักงานของเราสามารถตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน  จะเห็นได้ว่าการรับรองมาตรฐาน IIP นี้ช่วยให้เราก้าวถึงความสำเร็จตามหลักการของจีโอดีสได้อย่างสอดคล้องกัน

การที่องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนตาม Ambition 2023 และมีแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนถ่ายในองค์กร ( Transformation Program)  ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การนำและการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาในทุกภาคส่วนในองค์กรและเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายที่กำหนด  เหล่านี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำให้การรับรองมาตรฐาน IIP ทำได้อย่างสัมฤทธิผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Onno Boots ประธานคณะกรรมการบริหารและซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “จีโอดีสเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในภาวะแห่งการเดินทางสู่การเติบโตเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีการเปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เราได้มีการเปิดรับนวัตกรรมและขับเคลื่อนอย่างพลวัตในทุกทีมและในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำให้จีโอดีสได้ก้าวเข้ามามีส่วนเพิ่มทางการตลาด และยังมีโครงการด้านอื่นๆ เช่น ‘Manage!’ ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยพัฒนาฝึกอบรมผู้นำอบรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจีโอดีสได้ลงทุนใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความพร้อมของบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร นอกจากนี้ จีโอดีส ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาแต่ละบุคคลในทุกระดับ ทั้งนี้เป้าหมายของเราคือการดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง (Talent) บุคคลที่มากความ สามารถ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสก้าวไปกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่ท้าทายของพวกเรา ได้รับความมั่นคงในด้านการงาน และได้การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกในขณะเดียวกัน”

ตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมที่จีโอดีส ได้ดำเนินการมา เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน IIP ได้แก่:

– การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนผลสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (Employee Engagement Focus Groups)   เพื่อเป็นหน่วยทำงานในการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับหนึ่งในดรรชนี 9 ประการของ IIP ในเรื่อง  ‘การให้อำนาจและมีส่วนร่วม’ (Empowering and involving people) ที่ผู้นำต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น” และ นำเสนอแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (EES) ซึ่งจัดทำโดยอาสาสมัครตัวแทนจากคณะทำงาน Focus Group EES นี้
– แผนการโยกย้าย หมุนเวียนงานระหว่างฝ่ายในประเทศต่างๆ ของอาเซียน ถือได้ว่าเป็นความคิดริเริ่มที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ในเรื่อง ‘โครงสร้างของการทำงาน’  (Structuring Work) ภายใต้ดรรชนีด้าน ’การส่งเสริมและสนับสนุน’  โดยผู้ให้การรับรอง IIP มีความเห็นว่า “แนวปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถเพิ่มเติมให้กับบุคลากรในองค์กรและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในงานของพวกเขาด้วย
– จีโอดีสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นำแนวทาง Lean Six Sigma (LSS) Green Belt และ แผนเพื่อปรับปรุง EES มาปฏิบัติในองค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ว่าด้วยการ “ส่งมอบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (Delivering continuous improvement) ขณะที่คณะกรรมการของ IIP ระบุว่า “LSS สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่ในเรื่องการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมและช่วยพัฒนาบุคลากรด้วย
Frederic Chapellier กรรมการผู้จัดการ จีโอดีสประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานของเรา คือ หัวใจสำคัญขององค์กร ดังนั้น จีโอดีสจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุด พร้อมกับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความชำนาญของพวกเขาได้ต่อไป”

ประเทศและเขตแดน วันที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง    วันสิ้นสุดการรับรอง
สิงคโปร์        กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2566
บังกลาเทศ               มีนาคม 2564
จีนแผ่นดินใหญ่
ฮ่องกง
อินเดีย
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย             มกราคม 2567
ออสเตรเลีย      เมษายน 2564     พฤศจิกายน 2566
นิวซีแลนด์

GEODIS – www.geodis.com

GEODIS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) อันดับต้นของโลก ความมุ่งมั่นของเราคือ การช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้โดยไร้ข้อจำกัดหรือปัญหาด้านโลจิสติกส์  จีโอดีสได้มีบริการหลากหลายรูปแบบ (การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน ตัวกลางขนส่งสินค้า บริการจัดการด้านโลจิสติกส์  การกระจายและการขนส่งแบบด่วนพิเศษ และการขนส่งทางรถบรรทุก) บริษัทยังเป็นองค์กรระดับโลก โดยดำเนินการ ใน 67 ประเทศ และมีเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ ทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจชั้นนำอันดับ 1 ในฝรั่งเศส  อันดับ 6 ในยุโรป และ อันดับ 7 ทั่วโลก ในปี 2563  จีโอดีสมีพนักงานมากกว่า 41,000 คนทั่วโลก และสร้างรายได้กว่า 8.4 พันล้านยูโร

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1549630/IIP_Silver___APAC_RGB.jpg
คำบรรยายภาพ – จีโอดีสในฮ่องกง (ภาพซ้ายบน), จีน (ภาพซ้ายล่าง) และออสเตรเลีย (ภาพขวา) ระหว่างที่ร่วมฉลองการได้รับการรับรอง Investors in People (IIP)