Home แคทตาล๊อค การศึกษา บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

283
0

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติ จึงขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย เป็น 1 ใน 7 ของประเทศ ผู้คว้าทุน Fulbright ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา Bioengineering/ Biomedical Engineering ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2567)

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับทุน Thai Graduate Scholarship Program 2022 (TGS) จากมูลนิธิ Fulbright ทุนการศึกษานี้ มีความหมายต่อตนเอง และเป็นอีกหนึ่งก้าวความฝัน ที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีอันจะมีผลต่อประโยชน์ต่อการพัฒนาส่วนรวม และในขณะเดียวกันยังช่วยผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทำตามความฝันของตนเอง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ในด้านต่างๆ และขอบคุณ ศิษย์เก่า Fulbright รวมถึง ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุน ตนเองมาโดยตลอด ในตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ที่แน่นอนจะเต็มไปด้วยความท้าทาย และเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในอนาคต

FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) เป็นทุนการศึกษา จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright เปิดโอกาศให้นักศึกษาไทย สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา โดยทุนนี้เปิดรับสมัครในทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เว้นแต่ สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก รวมระยะเวลาทุนในแต่ละสาขาวิชา สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

/////////////////////////////////

ข่าว/ภาพ: พราวแสง ภูสิงหา