Home แคทตาล๊อค การศึกษา SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารรับเทรนการบริหารยุคใหม่ “Digital Collaboration Tools For Management”

SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารรับเทรนการบริหารยุคใหม่ “Digital Collaboration Tools For Management”

171
0

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ Super Exclusive จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร SPU รับเทรนการบริหารยุคใหม่ Digital Skills ที่ผู้บริหารพลาดไม่ได้ ในหัวข้อ “Digital Collaboration Tools For Management” Digital Tools To Digital Workplace : เรียนรู้ไปกับเครื่องมือดิจิทัลที่ทำให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ วิทยากรคุณภาพ คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Director หลักสูตร #DEFbySPU กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์  TARAD.COM ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย

#SBIC #SBS #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ #DEFbySPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง