Home แคทตาล๊อค การศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เดินหน้าโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เดินหน้าโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

785
0

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ฯพณฯ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นำโดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2568 โดยโครงการในระยะที่ 3 นี้ มูลนิธิฯ จะมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโครงการรวมมูลค่า 130 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน 50 แห่งภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งในรูปแบบหนังสือและอีเลิร์นนิ่ง ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้ง 3 ระยะแล้ว จะมีอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งสิ้น 180 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเด็กนักเรียนไทยกว่า 30,000 คน จะได้รับโภชนาการที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่
Facebook Fanpage: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย
หรือ https://ajinomotofoundation.or.th/
โทร. 0 2247 7000 ต่อ 1104, 1108, 1107 หรืออีเมล ajtfoundation@gmail.com