Home แคทตาล๊อค ทั่วไป “จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน...

“จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด”

424
0

💠💠 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด
💠 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายมีชัย นาใจดี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.เอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รัชนี  พลซื่อ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองศักดิ์  รัตนโภคาสถิตย์  ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  พันเอกสาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ  ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และพัฒนาการอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน  กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ 2) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 15 กลุ่ม,              กลุ่ม OTOP  ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 29 กลุ่ม และ กลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 กลุ่ม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 กลุ่ม และ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 กลุ่ม ซึ่งการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ได้มีการไลฟ์สดขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการทั้ง 50 กลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศฯ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด
💠 นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย          และทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งผลกระทบทางด้านสังคม การคมนาคม ด้านการสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ    ทำให้เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างก็ได้รับความเดือดร้อนสถานศึกษา สถานประกอบการ  ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตลาดนัด รวมถึงบริการอื่นๆ อีกจำนวนมากต้องถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid -๑๙ ทำให้พี่น้องประชาชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุกแขนง รวมทั้งกลุ่ม OTOP ขาดโอกาส   ในการนำสินค้าออกมาจำหน่าย  ทำให้ขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลงจากเดิม ซึ่งการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีโอกาสได้นำสินค้าออกมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และทุกกลุ่มที่นำสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้จะมีประชาชนอีกหลายครอบครัว ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วย และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์) ของเราได้อย่างน่าพอใจ
💠 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงอุดหนุนสินค้า OTOP ร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภายใต้กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด