Home แคทตาล๊อค การศึกษา สุดต๊าซ! ม.ศรีปทุม คว้า 15 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น 2564 จาก สสอท.

สุดต๊าซ! ม.ศรีปทุม คว้า 15 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น 2564 จาก สสอท.

76
0

SPU มหาวิทยาลัยคุณภาพ คว้า 15 รางวัล มากสุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 ปีซ้อน พร้อมจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2564 ผ่านการบันทึกจัดทำเป็น Clip VTR (ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ด้วยการบันทึกจัดทำเป็น Clip VTR) โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 15 รางวัล ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 สสอท. เข้ารับรางวัล ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น 6 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลบุคลากรด้านวิชาการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, ผศ.เกรียงไกร  กงกะนันทน์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับดีมาก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 3 รางวัล ได้แก่ นางสาววนัสรา จีนเหรียญ มหาวิทยาลัยศรีปทุมบุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ .ผศ.ดร.เกรียงไกร  สัจจะหฤหัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรดีเด่น ระดับผู้บริหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และนายอนุพัฒน์  เพ็ชรอัมไพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) บุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

รางวัลนักศึกษาดีเด่น  จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย

นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น (ปริญญาตรี) จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ นายอัษฎา  สุนทร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,นายณัฐพงศ์  สิตประเสริฐนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  และนางสาวนลิน แตงบุตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายอนัตชัย เผ่าด้วง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทบุคคล

นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวอนิษา พานิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทบุคคล

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง  วรากรวรวุฒิ”  จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางสาวดาลัดฌลา  คุณสิริสิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดร.ชัยพร  ทบแป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ดร.รนกร  สุภจินต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

กลุ่มระดับปริญญาโท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวภาณะพันธ์  เพ็ชร์ไพศาล มหาวิทยาลัยศรีปทุมนักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบรางวัลรางวัลนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ประจำปี 2564 ทุกท่าน

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ม.ศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #DEK65 #รางวัลนักศึกษาดีเด่นสสอท. #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #รางวัลบุคลากรดีเด่นสสอท.