Home แคทตาล๊อค การศึกษา มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร

มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร

458
0

มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร

จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร เท่ากับ 32.7 ซึ่งเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย โดยก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 5 แสนล้านบาท จากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 85 ของทั้งประเทศ ดังนั้นสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน  ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีระยะเวลาร่วมดำเนินงาน 3 ปี  โดยมี ฯพณฯ ท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมงานศึกษาและวิจัยด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของชาติ และบรรลุเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

 “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ร่วมกับ ปภ.ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนและผลักดันของ ฯพณฯ ท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบัน 32.7 ราย/แสนคน โดยมีเป้าหมายจะลดลงให้เหลือ 12ราย/แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 จังหวัดขอนแก่นแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่นเส้นทางถนนมิตรภาพ  ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำเข้าไปปรับระบบความปลอดภัยจนปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตลงอย่างมาก  นับเป็นตัวอย่างที่ดี  และเป็นองค์ความรู้ที่เราจะสามารถนำไปขยายผลในท้องถิ่น เพื่อจะช่วยทำให้อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนบนท้องถนนลดลง”  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หลักการสำคัญในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน  ทั้ง 6 ฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมหาวิทยาลัยยินดีจะสนับสนุนเรื่องการบริการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ ปภ. และ ปภ. จะสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาความรู้และนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของทางราชการร่วมกัน

โดยขอบเขตหน้าที่ของ ปภ.นั้น  จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากทางมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับทางมหาวิทยาลัย

////////////////////////

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู