Home แคทตาล๊อค การศึกษา ต๊าซจริง! อาจารย์มืออาชีพ SPU ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ “Senior Fellow” ประเทศอังกฤษ

ต๊าซจริง! อาจารย์มืออาชีพ SPU ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ “Senior Fellow” ประเทศอังกฤษ

442
0

SPU DYNAMIC UNIVERSITY! เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้านการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ UK PSF

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ และ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ (UK Professional Standards Framework : UK PSF)ในระดับ Senior Fellow

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ยังเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัล “อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2561”  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU PSF) ในระดับที่ 3 (ชำนาญพิเศษ) อีกด้วย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ พร้อมกับการมีอาจารย์มืออาชีพ จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน (SPU-PSF) และศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ยังคงผลักดันให้อาจารย์อีกจำนวนหนึ่งยื่นการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

#SPU #SripatumUniversity #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #TLC #คณะนิเทศศาสตร์ #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง # UKPSF #ระดับSenior-Fellow