Home แคทตาล๊อค การศึกษา SITI SPU ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สถานประกอบการด้านนวัตกรรม

SITI SPU ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สถานประกอบการด้านนวัตกรรม

402
0

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ สถานประกอบการด้านนวัตกรรม จำนวน 2 สถานที่

  1. 1.  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  2. 2.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม เริ่มเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ https://forms.gle/CdbcUjaDbg4aXJkk7

สอบถามเพิ่มเติม e-mail: ranida.nu@spu.ac.th หรือ อ.รณิดา นุชนิยม โทร 06 5932 4515  หรือ 0 2579 1111 ต่อ 3070

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดกิจกรรม Onsite/Online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตามความเหมาะสม)

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #Dek65 #SPU #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม #SITI