Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

41
0

เรื่อง       ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ  “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

 (TECH FOR GOV GEN1)”

เรียน      ท่านสื่อมวลชน ที่เคารพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA  มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้เติบโตก้าวหน้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ  ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)  บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (TECH FOR GOV GEN1)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลแบบไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่บุคลากรภาครัฐซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานพันธมิตรได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคและด้านเทคโนโลยีระดับโลกต่างๆ       ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทันกระแสโลกดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี    ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในงาน

 

 

 

 

กำหนดการงาน

15.00 – 15.30 น.             ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนลงทะเบียน

15.30 – 15.35 น.              พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 15.35 – 15.45 น.             กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ”

โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 15.45 – 15.50 น.             บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 15.50 – 16.50 น.             เสวนาความร่วมมือในหัวข้อ “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล”

 16.50 – 17.00 น.             สื่อมวลชนถาม-ตอบ

 ****หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม