Home แคทตาล๊อค การศึกษา ม.ศรีปทุม อบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง

ม.ศรีปทุม อบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง

45
0

สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และมี อาจารย์ดุสิต เทียนศิริ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยการฝึกปฎิบัติการ การระงับอัคคีภัยและการฝึกซัอมอพยพหนีไฟ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

สำหรับโครงการจัดอบรมและซัอมอพยพหนีไฟอาคารสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเส้นทางหนีไฟในอาคารสูงรวมทั้งสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย ต่อบุคลากรและนักศึกษา ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้มีการควบคุม และดูแลพื้นที่อันตรายด้วยการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน จากการเกิดอัคคีภัย และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมหนีไฟ เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันร่วมมือกัน

#DEKSPU #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักงานอาคารสถานที่